de Pizel

Kei-wike Tongersdei: Smûk op Soas

15 Augustus 2019 13:00:00

We meitsje it wer Smûk op Soas op de tongersdei! We traapje ôf mei de fergees Fryske lunsj om 13.00 oere. Om 15 oere sille wy de soas omklaaie ta in wier kasino a la Bernlef. Dus hâldsto fan't gokken? Of hâldsto fan it spyljen fan tûke spultsjes, of bisto just mear fan famyljespultsjes? Kom dan del by ús kasino. Ast dan dochs al oan it puzeljen bist, kinst ek daliks fierder mei it bouwen fan hamburgers by de eat & great foar maksimaal 5 euro. Dizze sil begjinne om 17 oere. Leden kinne harren ynskriuwe foar it iten fia de side. Bisto net lid? Jou dy dan op troch in berjochtsje te stjoeren nei 06-36482923 foar 15 oere middeis. Jûns giet fan 21.30 ôf it feest pas echt los, wannear't de band Smûk it dak fan de soas blaze sil. 

Tútjse fan FJK1 'It paad bjuster'


We maken het weer gezellig op soos op donderdag. We trappen af met de gratis Friese lunch om 13 uur. Om 15 uur  zullen we de soos omkleden tot in waar kasino a la Bernlef. Dus hou jij van gokken? Of hou jij meer van familiespelletjes? Kom dan langs bij ons casino. Als je dan toch aan het puzzelen bent, kan je meteen verder met het bouwen van hamburgers bij de eat & great voor maximaal 5 euro Deze zal beginnen om 17 uur. Leden kunnen zich inschrijven om mee te eten via de site. Ben jij niet lid? Geef je dan op door een berichtje te sturen naar 06-36482923 voor 15 uur 's middags. 's Avonds gaat vanaf 21.30 het feest pas echt los, als de band Smûk het dak van de soos zal blazen. 

Kusje van FJK1 'It paad bjuster'

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.