de Pizel

Kei-wike tiisdei

13 Augustus 2019 13:00:00

Tiisdei sille wy los mei in fergees Fryske lunsj fan 13 oant 15 oere. Fan 15 oere ôf kinst us moaie Fryske studintekultuer better kinnen leare mei in workshop barklúnen. As it krûpen oer de bar dy hongerich makket, bliuw dan lekker hingjen foar it jûnsiten op soas tusken 18 en 20 oere. De kosten hjirfoar sille ûngefear €3,50 wêze. Leden kinne harren opjaan fia de side. Ast net lid bist, kinst dy hjirfoar opjaan troch in berjochtsje te stjoeren nei 06-16689400 of 06-42009462 foar 16.00 middeis. Fan 21.30 ôf sil der yn de soas live muzyk wêze mei de Flu Fighters!

Tútsje fan FJK1 'It paad bjuster'


Dinsdag zullen we beginnen met een gratis Friese lunch van 13 tot 15 uur. Vanaf 15 uur kun je de mooie Friese studentencultuur beter leren kennen met een workshop barklúnen. Als het kruipen over de bar je hongerig heeft gemaakt, blijf dan lekker hangen voor het avondeten op soos tussen 18 en 20 uur. De kosten hiervoor zullen ongeveer €3,50 bedragen. Leden kunnen zich inschrijven via de site. Als je niet lid bent kun je je opgeven door een berichtje te sturen naar 06-16689400 of 06-42009462 voor 16 uur 's middags.Vanaf 21.30 zal de soos gevuld worden met live muziek met de Flu Fighters!

Kusje van FJK1 'It paad bjuster'

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.