De Pizel

Sprekkersjûn 2019

7 Maaie 2019 20:00:00

Lekker yntellektueel dwaan!

20.00 ynrin

20.30 iepening

De sprekkers binne Trienke Elshof, foarsitter fan LTO Noord, en Pytsje van der Hem, dy't prate sil oer permakultuer. Nei de tiid sil de in buorrel wêze.

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.