Universiteit yn Fryslân positive ûntwikkeling

5 Febrewaris 2018

Fryslân telt hieltyd minder jongerein en de ferwachting is dat dit yn'e takomst sa troch sette sil. Dêrneist nimt it oantal pensioenrjochtigen ta. Jongerein binne de kommende tiid hurd nedich om de frijkommende banen te follen. It Frysk Sosjaal Planburo (FSP) hat op 1 febrewaris 2018 mei it sympoasium 'Staat van Friese jongeren' it magazine 'JONG' presintearre. Yn it magazine stean artikels, feiten en sifers oer de Fryske jongerein. Hoe giet it no en yn de takomst mei de Fryske jongerein wat it leren, wurkje en wenje oanbelanget? 


Ús foarsitter is ek nei Ljouwert ôfreizge foar in ynterview, tegearre mei de foarsitter fan Wolwêze, en dat kinsto ek yn it magazine lêze op side 44-45. 

 

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.