Tom Wagenmakers, sjoernalist

8 Desimber 2018

Ja hjer, ús eigen kolomnist is wer dwaande foar it gruttere publyk. Dit kear wie Tom Wagenmaker te finen yn de Ljouwerter Krante, ek wol bekind ûnder de namme de 'Leeuwarder Courant'. It stik giet oer it konflikt tusken Ruslân en Oekraïne, en dan foaral oer wa't de 'gewoane' burger deroer tinkt. It is in tige intressant ferhaal, en seker oan te rieden.

Hjir is it artikel.

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.