Lekker ite mei Reitse

12 Maaie 2018

Reitse hat der in flinke tocht troch Fryslân op sitten en al in soad Fryske kuolkasten fan binnen besjoen. Reitse stapt de provinsjegrins oer en is yn Grins. Dat heart fansels net by Fryslân, mar der wenje wol in hiel soad Fryske studinten. Ite sy eins wol sûn? En is de keuken in bytsje netsjes? Reitse siket it út en sjocht yn de kuolkast fan ús lid Adriaan yn Grins.

De útstjoering fan 'lekker ite mei Reitse'

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.