Koroanamaatregels by studinteferienings

30 Juny 2020

In pear wiken lyn binne der in pear studinten sjoernalistyk op de soas delkaam, benijd nei hoe't wy it dienen mei de koroanamaatregels. Sy hawwe fan ús en fan in pear oare studinteferienings in reportaazje makke dêroer foar harren oplieding.

Anniek Ypenga, studinte sjoernalistyk: 'Groningen kent tientallen studentenverenigingen die allemaal hun deuren sloten tijdens de lockdown. Nu het virus onder controle lijkt te zijn, kunnen ze weer open. Maar hoe zorgen de studentenverenigingen in Groningen ervoor dat hun leden zich aan de coronamaatregelen houden?'

Hjir kinst de fideo fine!

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.