It Peerd fan Ome Loeks fan Fryske komôf?

11 Novimber 2018

Wat in moai útsicht hienen de stasjon-gangers yn de jûn fan sneon op snein! It peerd en Ome Loeks hawwe in lekker waarme winteroutfit krigen fan in oantal fan ús leden. It peerd sels hat in hearlik waarm dekje omkrigen wêr't de Fryske flagge prominint op stiet. Dêrnêst hat Ome Loeks in Bernlef shirt oankrigen, ek al wie syn bierbûkje wol wat tefolle oanwêzich. De leus dy't derby skreaun is, heart: "It bêste peerd... is in Frysk hynder!

https://www.dvhn.nl/groningen/Peerd-Ome-Loeks-bedekt-met-Friese-vlaggen-23796838.html


https://www.oogtv.nl/2018/11/peerd-van-ome-loeks-op-zn-fries-ingepakt/


https://www.rtvnoord.nl/nieuws/201217/Peerd-van-Ome-Loeks-heeft-een-Fries-jasje


https://www.omropfryslan.nl/nijs/848472-werom-hat-grinzer-symboal-peerd-fan-ome-loeks-frysk-tekkentsje


https://www.gic.nl/nieuws/peerd-van-ome-loeks-in-fries-jasje


https://www.nu.nl/groningen/5566064/studenten-bedekken-peerd-van-ome-loeks-in-friese-vlag.html

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.