'De Wyn fan Moarn' ynhammere as 96e bestjoer

10 Septimber 2020

Yntusken bin we al eat mear as in wike oan 'e gong as bestjoer, dus wy fûnen it heech tiid om ús ris foar te stellen. Op 1 septimber hat 95e bestjoer 'Fol Fjoer' it stokje trochjûn oan it 96e bestjoer 'de Wyn fan Moarn'. Dizze namme is ûntstean troch it sprekwurd 'op de wyn fan juster kinst hjoed net sile'. Wy wolle mei in frisse wyn en fol moed ús bestjoersjier folbringe. Wy wolle graach dat de soas tagonklik is foar eltsenien! Undanks koroana wolle wy safolle mooglik aktiviteiten útfiere, ek al sil dat der soms oars útsjen. 

Bestjoer de Wyn fan Moarn bestiet út de folgjende seis persoanen: 
Lucas van der Veer, foarsitter
Nynke Willemijn Elisabeth Stamm, skriuwer
Wim de Jager, ponghâlder feriening
Sharon Hesselink, eksterne 
Marly Visser, ynterne
Jan Wytze Zuidema, ponghâlder SB

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.