Berjochtjouwing omtrint it coronafirus

2 Juny 2020

Update 31 maaie 2020:

De soas mei wer iepen, mar we hawwe dizze maatregels troffen:

 • Der sil by oankomst mei eltsenien in ‘tsjekpetear’ plakhawwe. Moatsto ien fan de fragen beantwurdzje mei “ja” dan hasto spitigernôch gjin tagong ta de Pizel. By twivel meist altyd kontakt opnimme mei it bestjoer. 
 • De soasjeteit sil iepen wêze op tiisdeis en tongersdeis fan 20:00 oere oant 01:00 oere.
 • We soargje foar sitplakken yn de soasjeteit sadat eltsenien 1,5m ôfstân bewarje kin: sjoch ek de plattegrûn fierderop yn dit bestân.
 • Wy soargje derfoar datsto dyn hannen altyd waskje kinst en dyn hannen drûgje kinst mei papieren weismytdoekjes.
 • Om tagong te krijen ta de soas is reservearjen ferplichte. Dit kin via de aginda fan de side. Ynskriuwe kin oant 20:00 oere. Der kinne maksimaal 20 leden, net yn funksje, oanwêzich wêze. 
 • Wy soargje dat der nei en op eltse jûn goed himmele wurdt. 
 • Wy soargje derfoar dat der plestik weismytbekers brûkt wurde.
 • Wy soargje der foar dat der genôch fentilearre wurdt yn it pân.
 • Wy hâlde (nije) parseberjochten en advizen fan de GGD en it ryk yn de gaten en stimme dit ôf op de situaasje.
 • We sille der op tasjen dat de regels neistribbe wurde.

Alle ynformaasje fynst hjir.

 

Update 24 maart 2020:

 • De soas giet ticht oant en mei yn elts gefal 1 juny 2020. Dêrneist is it hâlden fan yllegaaltsjes net tastien.
 • Alle aktiviteiten dy’t pland stiene oant en mei 1 juny 2020 wurde ôfsein, ynklusyf de lustrumwike dy’t pland stie fan 18 oant en mei 24 maaie. 
 • Wy wolle alle kommisjes mei klem advisearje net mear fysyk gear te kommen. Neist kommisjes komme rûnten ek net fysyk gear.
 • Wy roppe al de leden op om harren ferantwurdlikens ek te nimmen. Hâld sels de berjochtjouwing fan it ryk yn de gaten en folgje dizze advizen op! 

 

Update 15 maart 2020:

By dizze wolle wy dy graach op de hichte stelle fan de maatregels dy’t F.F.J. Bernlef nimt omtrint it coronafirus. Hjir fynsto it nijste berjocht oangeande it belied yn relaasje ta it lustrumkamp en oare aktiviteiten mei de feriening, oanpast op it nije coronabelied, dat hjoed yn wurking treedt. Dit belied is opsteld nei kontakt mei de GGD, kennis naam hawwende fan de advizen en rjochtlinen fan de oerheid, oerlis binnen it bestjoer en mei it kolleezje fan riedslju en rekken hâldend mei de ûntwikkelings en soargen binnen de feriening. Nettsjinsteande sil it bestjoer de kommende tiid de ûntwikkelings rûnom it firus skerp yn de gaten hâlden bliuwe en it belied wêr nedich oanpasse. By wizigingen wurdt eltsenien op de hichte steld. Wy nimme de ûntwikkelings uterst serieus en wolle dat de leden dat ek dogge. De wichtichste saken op rij:

 • De soas giet ticht oant en mei yn elts gefal 10 april 2020. Dêrneist is it hâlden fan yllegaaltsjes net tastien.

 • Alle aktiviteiten dy’t plant stiene oant en mei 10 april 2020 wurde ôfsein, ynklusyf it lustrumkamp dat plend stie op 20 oant en mei 22 maart. 

 • Wy wolle alle kommisjes mei klem advisearje allinnich fysyk gear te kommen as dat needsaaklik is. Neist kommisjes komme rûnten ek net fysyk gear.

 • Wy roppe al de leden op om harren ferantwurdlikens ek te nimmen. Hâld sels de berjochtjouwing fan it ryk yn de gaten en folgje dizze advizen op! 

Wy kinne ús foarstelle dat de besluten fragen oproppe by de leden. Dêrom kinne jim mei fragen altyd persoanlik by it bestjoer terjochte (mail nei skriuwer@bernlef.frl (Welmoed Sjoerdstra) of stjoer in appke nei +31612611224 (foarsitter Anne-Wil Bakker)). 

 

Berjocht fan 13 maart 2020:

By dizze de maatregels dy’t F.F.J. Bernlef treft omtrint it coronafirus. Yn dit berjocht fynsto twa beliedsstikken, ien oer it oansteande lustrumkamp en ien oer de sosjéteit. Dizze beliedsstikken binne opsteld nei kontakt mei de GGD, kennis naam hawwende fan de advizen en rjochtlinen fan de oerheid en oerlis binnen it bestjoer en mei it kolleezje fan riedslju. De kommende dagen sil it bestjoer de ûntwikkelings rûnom it firus dan ek skerp yn de gaten hâlde en sil it belied wêr nedich oanpast wurde. By wizigingen fan it belied stelle wy jim fansels op de hichte. Wy nimme de ûntwikkelings uterst serieus en wolle dat de leden dat ek dogge. De wichtichste saken op rij:

• De soas bliuwt iepen en it kamp giet troch
• Wy sille maatregels nimme om fersprieding fan it firus tsjin te gean (tink oan it skinken yn plestik, brûken fan papieren handoekjes, altyd genôch hânsjippe ta beskikking hawwe)
• Fielsto dy ferkâlden of siik? Bliuw dan thús.

Wy hoopje dy hjirmei foldwaande op de hichte steld te hawwen fan de maatregels omtrint it coronafirus. Mochtesto nei oanlieding fan dit berjocht noch fragen hawwe, twifelje dan net om se te stellen oan it bestjoer!

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.