Iepen Dagen: tongersdei

28 April 2022 18:00:00

GIET NET TROCH/WURDT FERPLEATST NEI IN OARE DATUM I.F.M. DE NIJE KOROANAMAATREGELS!

Tongersdei 25 novimber is de lêste dei fan de iepen dagen fan 2021. Fansels slúte we ôf mei mâle eskalaasje! Dizze jûn sil de HÛNEKOP (!!!!) komme om ús te fermeitsjen! Dit wurdt fet MOAAAAI!

Ek foar dizze jûn kinst in goede boaiem lizze troch om 18:00 mei te iten op soas. Asto lid bist, kinst dy hjir ynskriuwe foar it iten. Asto noch net lid bist, kinsto kontakt opnimme mei ús ynterne, Lex Rietman! Stjoer him in appke: +31 6 47872001

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.