Iepen Dagen: woansdei

27 April 2022 14:00:00

GIET NET TROCH/WURDT FERPLEATST NEI IN OARE DATUM I.F.M. DE NIJE KOROANAMAATREGELS!

Op de twadde dei fan de Iepen Dagen sille we alderearst genietsje fan in machtige filmmarathon en dêrnei fan in smûke bingojûn! Fansels sil ek dit hielendal yn de sfearen fan it tema wêze.

Om 14:00 sil de filmmarathon fan start gean. Dêrnei kin der om 18:00 oere iten wurde op soas en sille wy om 20:00 begjinne mei de bingo! Asto lid bist, kinst dy hjir ynskriuwe foar it iten. Asto noch net lid bist, kinsto kontakt opnimme mei ús ynterne, Lex Rietman! Stjoer him in appke: +31 6 47872001

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.