Iepen Dagen!

17 Novimber 2020 19:25:00

Wiest der net by yn de KEI-wike? Of hast krékt te let heard dat der sawier in Fryske studinteferiening yn Grins sit dy't allegear smûke aktiviteiten organisearret? Gjin panyk!

Fan 17 oant en mei 19 novimber krijsto in twadde kâns om ris del te kommen by Bernlef, om te sjen oft de feriening wat foar dy is of net. Mear ynformaasje oer de aktiviteiten folget letter!

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.