Pizel

Keiwike!

10 Augustus 2020 19:25:00

De KEI-wike hat yn ferbân mei koroana hiel oars plak as oare jierren. In soad aktiviteiten binne online. 

- Online wurde der Q&A-sessys hâlden

- Alle dagen binne der Inhousetours, dan komt der in KEI-groepke del op de soas en kinne wy de soas oan harren sjen litte

- Eltse jûn kin der op de soas iten wurde, dêrnei binne der soasjûnen. Fansels hâlde we ús by alles oan de koroanamaatregels!

De presize planning en alle saken dêr'tst dy foar oanmelde kinst komme ynkoarten online. Foar alle oare aktiviteiten kinst fansels ek helpe (ek troch bygelyks op de eftergrûn in bierke te drinken), meld dy dêrfoar rap oan troch dy yn te skriuwen foar de wurkgroep!

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.