Ljouwert

Workshop Tryater

14 Novimber 2019 19:30:00

Yn novimber is it wer tiid foar de folgjende lustrumaktiviteit. Mei in groep Bernleffers sille wy útein sette rjochting Ljouwert, dêr't wy op besite gean by it teaterselskip Tryater. Hjir sille wy in workshop folgjen gean en oan it ein fan 'e jûn binne wy noch bettere ferhalenfertellers wurden. Nei de workshop is der tiid foar in smûke buorrel, foardat wy werom gean nei Grins.

Jou dy no op asto meidwaan wolst oan dizze aktiviteit!

Do moast ynlogge om reaksjes te sjen.
Do moast ynlogge om reaksje efter te litten.

Ynskriuwingen

Do moast ynlogge om dy yn te skriuwen.