User Tools

Site Tools


Sidebar

bestjoer:moai_sunder_wjergea

<WRAP center round important 60%> Hjir untbrekt noch ynformaasje! Eltsenien kin dit oanpasse, dus gean dyn gang! </WRAP>

Moai Sûnder Wjergea / Bestjoer Hoekstra

It lustrumbestjoer 1999-2000 bestie út

Trynke Hoekstra foarsitter
Gerlind Hoogcarspel skriuwer
Pier Yme Fopma ponghâlder
Thaeke Johannes Kuipers foarste bysitter
Elly Kuik oarde bysitter

En hie as liifspreuk “moai sûnder wjergea”

bestjoer/moai_sunder_wjergea.txt · Last modified: 2016/06/02 16:58 by Thaeke Johannes Kuipers