User Tools

Site Tools


Sidebar

bestjoer:oersjoch

Bestjoeren

It idee fan dizze pagina is om alle bestjoer te fermelde en, stap 2, ek in pagina foar elts bestjoer oan te meitsjen mar de bestjoersleden en funksjes. It moaiste is fansels as der ek in bestjoersfoto op komt!

Bestjoeren ut it ferline

2010-2019

2000-2009

 • 2009-2010 Bestjoer Westerhof
 • 2008-2009 Bestjoer Postma
 • 2007-2008 Bestjoer De Vries
 • 2006-2007 Bestjoer Rodenhuis
 • 2005-2006 Bestjoer Kingma
 • 2004-2005 Bestjoer Heeringa
 • 2003-2004 Bestjoer Westerhof
 • 2002-2003 Bestjoer Benedictus
 • 2001-2002 Bestjoer Sipma
 • 2000-2001 Bestjoer Toering

1990-1999

 • 1999-2000 Bestjoer Hoekstra, Moai sûnder wjergea
 • 1998-1999 Bestjoer Brinksma
 • 1997-1998 Bestjoer Lolkema
 • 1996-1997 Bestjoer Luimstra
 • 1995-1996 Bestjoer De Boer
 • 1994-1995 Bestjoer Weitenberg
 • 1993-1994 Bestjoer Schaafsma
 • 1992-1993 Bestjoer Alkema
 • 1991-1992 Bestjoer De Haan
 • 1990-1991 Bestjoer Kommerij

1980-1989

 • 1989-1990 Bestjoer Westra
 • 1988-1989 Bestjoer Alberda
 • 1987-1988 Bestjoer Santema
 • 1986-1987 Bestjoer Lautenbach
 • 1985-1986 Bestjoer van der Berg
 • 1984-1985 Bestjoer Rinzema
 • 1983-1984 Bestjoer Siegersma
 • 1982-1983 Bestjoer Jensma
 • 1981-1982 Bestjoer Hiddema
 • 1980-1981 Bestjoer Looper

1970-1979

 • 1979-1980 bestjoer Jonkman
 • 1978-1979 bestjoer Oosterhof
 • 1977-1978 bestjoer van der Woude
 • 1976-1977 bestjoer Navis
 • 1975-1976 bestjoer Wiersma
 • 1974-1975 bestjoer Reitsma
 • 1973-1974 bestjoer Riemersma
 • 1972-1973 bestjoer Hofstra
 • 1971-1972 bestjoer Harmsma
 • 1970-1971 bestjoer Pietersma

1960-1969

 • 1969-1970 bestjoer Hemminga
 • 1968-1969 bestjoer Sikkema
 • 1967-1968 bestjoer van Hijum
 • 1966-1967 bestjoer Van der Meer
 • 1965-1966 bestjoer Van der Mei
 • 1964-1965 bestjoer Veeman
 • 1963-1964 bestjoer Martin
 • 1962-1963 bestjoer Bakker
 • 1961-1962 bestjoer Steensma
 • 1960-1961 bestjoer Rispens

1950-1959

 • 1959-1960 bestjoer Hofstra
 • 1958-1959 bestjoer Kiestra
 • 1957-1958 bestjoer Bruinsma
 • 1956-1957 bestjoer Van Dalen
 • 1955-1956 bestjoer Hemminga
 • 1954-1955 bestjoer Van der Byl
 • 1953-1954 bestjoer Van Zandbergen
 • 1952-1953 bestjoer Brouwer
 • 1951-1952 bestjoer Van der Woude
 • 1950-1951 bestjoer Hiddema

1940-1949

 • 1949-1950 bestjoer Postma
 • 1948-1949 bestjoer Bosma
 • 1947-1948 bestjoer Pasma
 • 1946-1947 bestjoer Halbertsma
 • 1945-1946 bestjoer Boelens
 • 1944-1945 bestjoer Beetstra
 • 1943-1944 bestjoer Beetstra
 • 1942-1943 bestjoer Beetstra
 • 1941-1942 bestjoer Kornstra
 • 1940-1941 bestjoer Terpstra

1930-1939

 • 1939-1940 bestjoer Rinsma
 • 1938-1939 bestjoer Prakken
 • 1937-1938 bestjoer Kiestra
 • 1936-1937 bestjoer Lammers
 • 1935-1936 bestjoer De Vries
 • 1934-1935 bestjoer Rollingswier
 • 1933-1934 bestjoer Dykstra
 • 1932-1933 bestjoer Wiersma
 • 1931-1932 bestjoer Bylsma
 • 1930-1931 bestjoer Bylsma

1925-1929

 • 1929-1930 bestjoer Ezinga
 • 1928-1929 bestjoer Kalma
 • 1927-1928 bestjoer Algera
 • 1926-1927 bestjoer De Jong
 • 1925-1926 bestjoer Koksma
bestjoer/oersjoch.txt · Last modified: 2022/06/06 15:26 by 65.21.233.213