User Tools

Site Tools


Sidebar

bestjoer:fol_fjoer

Fol Fjoer 2019-2020

It 95e bestjoer bestiet út:

  • Anne-Wil Bakker, foarsitter
  • Welmoed Sjoerdstra, skriuwer
  • Anno Hofman, ponghâlder feriening
  • Robert de Boer, eksterne
  • Jantsje Kroes, ynterne
  • Marten Wytze Algra, ponghâlder SB

Beliedsplan 'Fol Fjoer' ('19/'20)bernlef_beliedsplan_19-20_bakker.pdf

HG Ferslagen fan bestjoer 'Fol Fjoer':

Notulen HG fan de foarste tiisdei fan de hjerstmoanne 2019: 190903_notulen_hg.pdf

Notulen HG fan de fjirde tiisdei fan de wynmoanne 2019: 191022_notulen_hg.pdf

Notulen HG fan de tredde tiisdei fan de slachtmoanne 2019: 191119_notulen_hg.pdf

Notulen HG fan de twadde tiisdei fan de wintermoanne 2019: 191210_notulen_hg.pdf

Notulen HG fan de foarste tiisdei fan de sellemoanne 2020: 200204_notulen_hg.pdf

Notulen HG fan de twadde tiisdei fan de simmermoanne 2020

Brief broerke en suskedei 2020

Brief fan de sollisitaasjekommisje

Belied omtrint coronafirus FFJ Bernlef

Belied omtrint coronafirus Lustrumkamp 2020

Coronabelied 15 maart 2020

Coronabelied 24 maart 2020

Coronabelied 31 maaie 2020

Plan ynfolling FJK1 2020

Koroanaproof plan foar de Einbarbekjû

https://bernlef.frl/storage/files//2019-2020%20Fol%20Fjoer/Protokol%20KEI-wike.pdf

bestjoer/fol_fjoer.txt · Last modified: 2020/08/26 15:11 by Welmoed Sjoerdstra