User Tools

Site Tools


Sidebar

bestjoer:fier_foarut

Fier Foarút 2018 - 2019

It 94e bestjoer bestiet út:

Iris van der Wal, foarsitter
Femmy Hoekstra, skriuwer
Thymo Baak, ponghâlder feriening
Tjalling Ozinga, ponghâlder SB
Bob Wittermans, ynterne
Joran Lemke, eksterne
Janneke Knol, publike relaasjes

Dizze groep fan sân entûsjaste minsken hat keazen foar de bestjoersnamme 'Fier Foarút'. Hjirmei litte se merke dat se net allinnich grutte sprongen meitsje wolle yn harren jier, mar dat se dit mei in grutske ynstelling dwaan sille.
Yn dit bestjoer sit foar it earst de funksje 'Publike Relaasjes', as PR. Hjir is foar koazen sadat it doel fan it hawwen fan 150 leden, om de feriening yn oanmerking foar de bestjoersbeurs fan CUOS komme te litten, flugger te berikken falt.

It beliedsplan fan 'Fier Foarút'

HG ferslagen fan bestjoer 'Fier Foarút':
- 4e fan de Hjerstmoanne 2018 hg_2018_09_04.pdf
- 16e fan de Wynmoanne 2018 hg_2018_10_16.pdf
- 20e fan de Slachtmoanne 2018 hg_2018_11_20.pdf
- 18e fan de Wintermoanne 2018 hg_2018_12_18.pdf
- 5e fan de Sellemoanne 2019 hg_2019_02_05.docx.pdf
- 19e fan de Foarjiersmoanne 2019 hg_2019_03_19.pdf
- 16e fan de Gersmoanne 2019 hg_2019_04_16.pdf
- 28e fan de Blommemoanne 2019 hg_2019_05_28.pdf
- 16e fan de Simmermoanne 2019 hg_2019_06_18.docx.pdf

bestjoer/fier_foarut.txt · Last modified: 2019/10/06 19:22 by Femmy Hoekstra