User Tools

Site Tools


Sidebar

bestjoer:de_wyn_fan_moarn

De Wyn fan Moarn 2020-2021

It 96e bestjoer bestiet út:

  • Lucas van der Veer, foarsitter
  • Nynke Willemijn Elisabeth Stamm, skriuwer
  • Wim de Jager, ponghâlder feriening
  • Sharon Hesselink, eksterne
  • Marly Visser, ynterne
  • Jan Wytze Zuidema, ponghâlder SB

It beliedsplan fan bestjoer 'de Wyn fan Moarn':

beliedsplan_2020-2021_3_1_.docx

De HG oantekens fan bestjoer 'de Wyn fan Moarn':

Notulen HG fan de foarste tiisdei fan 'e hjerstmoanne 2020:notulen_hg_fan_de_hjerstmoanne_2020_.pdf

Notulen HG fan 'e tredde tiisdei fan 'e wynmoanne 2020: oantekens_hg_fan_e_wynmoanne.docx

Notulen HG fan 'e tredde tongersdei fan 'e foarmoanne 2021: hg_notulen_foarmoanne..docx

Notulen HG fan 'e foarste tiisdei fan 'e gersmoanne 2021: notulen_hg_fan_e_gersmoanne.docx

Notulen HG fan 'e foarste tongersdei fan 'e blommemoanne 2021: notulen_fan_e_blommemoanne.docx

Koroana

Sosjéteit yn lokdaun: sosjeteit_yn_lokdaun.docx

Sosjéteit yn lokdaun update (17-05-2021): sosjeteit_yn_lokdaun_1_.docx

Koroanabelied 1 juny: sosjeteit_yn_koroanatii1.docx

Federaasje fan Fryskestudinteferieningen

Karbrieven federaasje: https://bernlef.frl/wiki/_media/bestjoer/karbrieven_fan_e_federaasje_1_.pdf

Notulen gearkomste federaasje 11 maaie notulen_gearkomste_federaasje.docx

Utstel federaasjebestjoer: federaasjebestjoer.docx

Koroanabelied 1 juny: sosjeteit_yn_koroanatii1.docx

Oars

Protokol seksuele ynitmidaasje: seksuele_yntimidaasje.docx

Utstel karbriefwiziging utstel_karbriefwiziging.docx

bestjoer/de_wyn_fan_moarn.txt · Last modified: 2022/07/06 05:36 by 154.54.249.194