User Tools

Site Tools


Sidebar

bestjoer:de_eachein_foarby

De Eachein Foarby 2017-2018

It 93e bestjoer bestiet út

<WRAP group> <WRAP half column>

  • Marten Hospes, foarsitter
  • Teunia Stilma, skriuwer
  • Gerjalt Timmer, ponghâlder feriening
  • Sander Postma, eksterne & ponghâlder soas
  • Anna Smit, ynterne

</WRAP>

<WRAP half column> </WRAP> </WRAP>

Dit selskip fan fiif kapabele minsken hat as bestjoersnamme 'De Eachein Foarby'. Dizze namme is ynspirearre op it nûmmer 'it paad werom' fan Piter Wilkens. Bestjoer Hospes hat foar dizze namme keazen, om't sy Bernlef fierder bringe wol en dêrmei de eachein foarby gean wolle.

beliedsplan_f.f.j._bernlef_17-_18.docx

HG ferslagen fan bestjoer “De Eachein Foarby”

  1. 13e fan de Foarjiersmoanne 2018 hg_ferslach_13_maart_2018.pdf
  2. 8e fan de Blommemoanne 2018 ferslach_hg_8_maaie_2018.pdf
bestjoer/de_eachein_foarby.txt · Last modified: 2018/09/02 18:26 by Teunia Stilma