User Tools

Site Tools


Sidebar

bestjoer:bynammen_ponghalders

Sûnt in oantal jier is it in tradysje dat ponghâlders in bynamme krije. Hjirunder in oersjoch.

2021-2022 Bestjoer: Arjen van Keimpema a.k.a. Pong Koarjen SB: Afke Tesselaar a.k.a. Ping Pong

2020-2021 Bestjoer: Wim de Jager a.k.a Wimkasso SB: Jan Wytze Zuidema a.k.a Pong Wytze

2019-2020 Bestjoer: Anno Hofman a.k.a De bêste ponghâlder ea SB: Marten Wytze Algra a.k.a Pong neem'n

2016-2017 Bestjoer: Anno Veltman a.k.a. Ponno SB: Jelte de Vries a.k.a. Pong Moarn

2015-2016 Bestjoer: Gerard Fennema a.k.a. Fakânsjepong SB: Tinco Boekestijn a.k.a. Ponco

2014-2015 Bestjoer: Mike Burgers a.k.a. McPong SB: Adriaan van der Veer a.k.a. Pong Tosty

2013-2014 Bestjoer/SB: Iris Blok a.k.a. Pong Tetten

2012-2013 Bestjoer: Ynte de Wolff a.k.a. Pong Plysje

2011-2012 Bestjoer: Peter Postma a.k.a. Pong Stroh

bestjoer/bynammen_ponghalders.txt · Last modified: 2022/07/06 05:30 by 154.54.249.194