User Tools

Site Tools


Sidebar

bestjoer:betrouwenspersoan

De betrouwenspersoan

Us ynterne betrouwenspersoan is Anna Smit. Do kinst by har telâne foar alles wat dy dwaande hâldt. Hasto bygelyks it gefoel dat der in probleem spilet binnen in kommisje, mei in oar lid, of wolsto wat persoanliks kwyt? Dan kinst har altyd in appke stjoere, belje of maile. Us eksterne betrouwenspersoan is Marije Benedictus. Ek by har kist telâne. De kontaktgegevens fan beide betrouwenspersoanen binne:

Anna Smit: 0652066919, anna.smit@hotmail.nl

Marije Benedictus: 0683089334, marije_1990@hotmail.com

bestjoer/betrouwenspersoan.txt · Last modified: 2022/07/06 04:42 by 154.54.249.194