User Tools

Site Tools


Sidebar

bestjoer:alra_fresena_fridom

Alra Fresena Fridom 2021-2022

It 97e bestjoer bestiet út:

  • Sierd Prins, foarsitter
  • Elizabeth Stilma, skriuwer
  • Arjen van Keimpema, ponghâlder feriening
  • Fardau Visser, eksterne
  • Lex Rietman, ynterne
  • Afke Tesselaar, ponghâlder SB

Beliedsplan: beliedsplan_alra_fresena_fridom.pdf

Protokol seksueel oertrêdzjend gedrach: protokol_seksueel_oertredzjend_gedrach.pdf

Utstel karbriefwiziging HG Wynmoanne: utstel_karbriefwiziging_hg_wynmoanne.pdf

Ynfo sollisitaasjekommisje sollisitaasjekommisje.pdf

Utstel karbriefwiziging HG Blommemoanne utstel_karbriefwiziging_drugsbelied.docx

Drugsbelied:

Earste ferzje drugsbelied earste_draft_drugsbelied.pdf

Twadde ferzje drugsbelied twadde_ferzje_drugsbelied_f.pdf

Definitive ferzje drugsbelied drugsbelied_-_definitive_ferzje.docx

Finânsjes:

Begrutting 2021-2022: begrutting_alra_fresena_fridom_v5.pdf

Kwartaalsifers feriening 2021-'22 q1_sifers_2021.pdf

De HG oantekens fan bestjoer 'Alra Fresena Fridom':

bestjoer/alra_fresena_fridom.txt · Last modified: 2022/06/06 15:06 by 87.76.241.87