User Tools

Site Tools


Sidebar

bestjoer:alde_maaie

Bestjoer Alde Maaie 2010 - 2011

  • - Foarsitter: Hilde Houtsma
  • - Skriuwer: Jacob-Kees van der Heide
  • - Ponghâlder: Rein Jensma
  • - Eksterne: Mirte de Haan
  • - Ynterne: Sytze Postma

De namme:

Alde Maaie wie eartiids de perioade dat der ferhuze waard. Oeral yn Fryslân seachst minsken oer de diken riden mei karren fol húsrie. It wie nammentlik de wike dat de kontrakten fan de boerefeinten ôfrûnen. Dizze kontrakten waarden elts jier op 'e nij tsjin in beskaat lean sluten. Ek wie it de wike dat de nije kontrakten en houliken sluten waarden en dat de boeresoannen de pleats oernamen. No is it sa dat Bernlef tradysjoneel ek yn 'e 2e wike fan de blommemoanne wiksele fan bestjoer, deselde perioade as de Alde Maaie fan doetiids.

bestjoer/alde_maaie.txt · Last modified: 2016/08/07 22:13 by Romke E. Egbers