User Tools

Site Tools


Sidebar

yr:federaasje

Op dizze WIKI side kinsto alle relevante ynformaasje fine oer de Federaasje

2021-2022

It Federaasjebestjoer fan 2021-2022 hat it karbrief en it húshâldlik reglemint ûnder hannen nommen en modernisearre. Se binne hjirûnder te finen.

Wurklist Federaasjegearkomste 8 maaie 2022: wurklist_kk_federaasjegearkomste.pdf

Karbrief: karbrief_nij_april22.pdf

Húshâldlik Reglemint: hu_shâldlik_reglemint_nij_april22.pdf

yr/federaasje.txt · Last modified: 2022/06/06 12:44 by 65.108.195.215