User Tools

Site Tools


Sidebar

tradysje

Bernlef en tradysjes

Bernlef hat in soad tradysjes hân. It liket hast wol in tradysje te wêzen dat tradysjes net langer as 4 jier duorje. Faaks is dy tradysje dan ek de útsûndering dy't de regel befestiget.

tradysje.txt · Last modified: 2016/06/09 13:45 by Thaeke Johannes Kuipers