User Tools

Site Tools


Sidebar

takomst:promoplan

Hjir komt it promoplan te stean

Foar jo leit it promoasjeplan fan F.F.J. Bernlef. Dit plan is opsteld sadat wy as feriening dúdlik hawwe wa’t ús doelgroep is en op hokker wize wy nije leden oanlûke wolle. Yn it plan wurden saken besprutsen as de doelgroep en de doelstelling fan Bernlef. Fierder is der te lêzen wat ús identeit is en wat ús sterke en swakke punten binne as feriening. Ek wurdt der besprutsen fan hokker sosjale media wy brûk meitsje en hoe’t wy Bernlef dêr promoate kinne.

promoasjeplan_ffj_bernlef_1_.docx

takomst/promoplan.txt · Last modified: 2019/03/22 16:03 by Janneke Knol