User Tools

Site Tools


Sidebar

superaldleden

Der binne net allinne leden, âldleden en eareleden, wy ha ek noch trije superâldleden. Men kin superâldlid wurde as men it âldledejild foar 10 jier yn ien kear betelle. Dêrnei bist libbenslang kontribúsjefrij. Aktuarieel (libbensfersekeringswiskundich) besjoen is dat eksakt de wearde, dy't de libbenslange kontribúsje ek hie, benammen as it âldlid al wat âlder is. Tsjinwurdich kinst superâldlid wurde ast yn ien kear 25 jier âldledejild betellest.

Superâldleden binne:

Romke E. Egbers

Sybren Posthumus

Jarig Hendrik Sipma

superaldleden.txt · Last modified: 2019/11/13 16:56 by Thaeke Johannes Kuipers