User Tools

Site Tools


Sidebar

stroh-record

Bart Draaijer 2016/08/20 12:23

Stroh record FFJ Bernlef

By Bernlef hat op it stuit Joan Fan Reysch it strohmeks record op syn namme. It giet d'r om dast sa folle mooglik stroh shotsjes dochs sunder te koarjen. Op keiwike freed yn 2016 hat Anneriek in poging dien. Spitigernôch is sy diskwalifisearre omdat se koarje moest nei 7 adtsjes. Detail wie wol dat se 6 minsken lid makke het deselfde nacht en der turbo mei dronken hat.

18-09-2017 Sander Postma, 7 stroh, earste wike fan syn bestjoersjier

2016 Anneriek Gerbrandy, 7 stroh, diskwalifisearre

2013 Joan fan Reysch, 6 stroh

2012 Peter Postma, 5 stroh

As in detail, Joan hat it dien op in boaiem fan vla.

stroh-record.txt · Last modified: 2017/09/27 18:03 by Gerjalt Timmer