User Tools

Site Tools


Sidebar

skol

Sköl is in drankspul wêrby'tst om de beurt oan't 21 (sköl) telle moast. Eltse kear dat sköl ropt wurdt, nimt eltse spiler in slokje en mei de spiler dy't sköl sei in nije rigel betinke.
De earste rigel is altyd 7 is 14, en 14 is 7.

It moaiste potsje sköl dat yn lede-heugenis spile is wie op it Maartkamp fan 2016. De rigels wienen ûnder oare: nei elts even getal seist 'Femmy boopboop' wylst dyn neus 'boopst', 8 EVELYNISAWESOME (Femmy boopboop), en by 9 meist Peter slaan.

skol.txt · Last modified: 2019/03/12 18:34 by Femmy Hoekstra