User Tools

Site Tools


Sidebar

sb:stef_stuntpiloat

Sûnt in oantal jierren hawwe wy it meast legendaryske Stef Stuntpiloat spul wer't gjin twadden fan op 'e wrald te fynen is. Mocht stef stikken gean, dan stean hjirûnder wat spesifikaasjes oer wat foar ûnderdielen derop sitte.

sb/stef_stuntpiloat.txt · Last modified: 2016/05/26 17:44 by Bart Draaijer