User Tools

Site Tools


Sidebar

runten:piklukrunte

De Piklûkrûnte

Faaks is de piklûkrûnte in wat nuvere rûnte. De rûnte hat ek aktyf west ûnder de namme Loekie de Liuwrûnte. De aktiviteiten fan de piklûkrûnte spilen harren bynammen ôf yn it tsjuster. Op spesjale lûkjûnen kamen de frijgeselle manlju by elkoar op de soas. De tv waard op in fust setten. 2 hurde plysjefilms waarden by de fideotheek hiert (vhs) en dêrnei waarden alle films 2 kear sjoen. In filmbesprekking ferskynde letter yn de harpe. It ferslach fan de earste hitsige húskegearkomste (hhg) waard wegere troch de harperedaksje.

It bestjoer fan de rûnte bestie út in foarlûker, wriuwer, sekhâlder en ferskate bylûkers.

De rûnte hie ek in eigen liet op de melody fan “row your boat”

Lûk, lûk, lûk dy ôf, lûk dysels in breuk. Spuite, spuite, spuite, spuite, lûke is sa leuk.

Dêrneist wie er de kreet: “wooooooooooo piklûkrûnte” dy't fergeseld gie fan karakteristike lûkbewegings.

runten/piklukrunte.txt · Last modified: 2016/05/08 11:19 by Thaeke Johannes Kuipers