User Tools

Site Tools


Sidebar

runten:jaarklub

Men tinkt by Bernlef net fuortdaalks oan jaarklubkes mar der hat yn de jierren '90 al ien west. Dizze klup wie allinnich tagonklik foar froulju mei in jaar fan minimaal kup d. om tagong te krijen ta de jaarklub moast it jaar earst kart wurde troch in Selekt klupke manlju.

runten/jaarklub.txt · Last modified: 2016/05/08 11:14 by Thaeke Johannes Kuipers