User Tools

Site Tools


Sidebar

runten:b.e.f

B.E.F.

De B.E.F. is de moaiste rûnte dy't ús skoandere feriening ryk is. De namme stiet foar beamer en film as Bernlef en film. Beide benammingen binne korrekt as ynkorrekt ôfhankelik fan de persoan mei wa'st yn petear bist. De B.E.F. kint perioades fan aktiviteit en fan inaktiviteit. Der hawwe tiiden west wêryn elke wike op syn minst 2 films am soas te sjen wieden. Op it momint fan skriuwen belibbet de B.E.F. in perioade fan inaktiviteit.

runten/b.e.f.txt · Last modified: 2019/04/04 15:27 by Bob Wittermans