User Tools

Site Tools


Sidebar

runten:anytime

Anytimen is gjin spultsje, it is in wiize fan libjen. De rigels binne basearre op in Gentleman's agreement, Anytime'en is in moaie sport en moat dêrom ek sportief spyle wurde. In Anytimer kin op ferskaate rigels fersjinne wurde, wêr by de nadruk leit op it sosjaal wêzen:

  • It oanha fan in jas am Pizel; yn de kroech ha wy gjin jas oan.
  • It boartsjen of it yn de hân ha fan in mobyletillefoan yn de pizel, de hûskes mei wol.
  • It begjean fan in grutte flater, dan kist sizze dast yn in Anytimer joust as ekskús. Bygelyks in dt flater yn de whatsapp, of it ferjitten fan in ôfspraak, ensfh.
  • Ynset by drankspultsjes.
  • De `YOLO knop`®©™ kist brûke om dysels te strepen of in wichtich momint yn dyn libben te fieren.

Elkenien is sels ferantwurdlik foar it byhalden fan syn Any's op de side. Fierder as ien in Anytimer útspylet op in oar, dan hat dygene nei it erkennen fan it berjocht 30 minuten om in pypke te adten. As't krekt te koesen leist, en ast dan wekker wurst dan moast oanjaan op de app das't it sjoen hast, en dan gien de 30 minuten yn. It negeren fan in berjocht kin net, en as dit bart dan moast in brief skruiwe nei de minsken fan de Anytime foar it freechjen foar ferjeffenis. Der nêst krijgt dygene dy him útspyle twa nije Anytimers op dat persoan dy't him net naam hat.

D'r binne in oantal situaasjes wêr yn dast ymmún bist:

  • Ien oere foar in begraffenis
  • 12 oeren foar in tentakel.

http://bernlef.frl/anytime/bizarbuizen.php

runten/anytime.txt · Last modified: 2017/10/26 14:08 by Teunia Stilma