User Tools

Site Tools


Sidebar

r.e.e.t.halder

R.E.E.T. Hâlder

Reet stiet foar Romke E. Egbers Tsjelke.

De tsjelke is foar dyjinne dy't al it langst lid is. Dat is in grutte tsjelke mei in baarch op it lid. It is tradysje dat de reethâlder de stalmaster is op de diesresepsje.

r.e.e.t.halder.txt · Last modified: 2016/06/09 14:00 by Thaeke Johannes Kuipers