User Tools

Site Tools


Sidebar

printer

Op de soas (yn it bestjoershok) hawwe in moaie printer. Dizze wurket faker net as wol, dus fan der hjir efkes in stikje tekst.

As de printer it net docht en it blauwe ljochtsje flikkert, dan moast efkes nei de fritzbox ta gean. Op it stuit fan skriuwen is it adres fan de router 192.168.178.1.

As yn it modem bist dan moast nei WLAN / Security. Der kinst in tabke fine fan 'WPS Quick Connection'. Hjir moast de opsje 'push-Button method' oanklikke en dernei op start.

Op de printer moast dan op it knopke drukke by it blauwe ljochtsje.

Foar myn gemak it folgjende mar eefkes net yn et Frysk:

Drivers installeren op Linux 64 of 32 bit

 1. Koppel de printer met stekker aan de computer
 2. Unzip de tar.gz file
 3. Open terminal en ga naar de locatie van de zip
 4. Voer “sudo dpkg -i cnnst_{versie}_{processor}.deb” in de map “Linux_NWST_V{versie}/{32/64 bit}bit/Debian” uit in de terminal
 5. Voer “cnnst” uit in de terminal
 6. Kies “Wireless Lan Connection”
 7. Kies “Yes, I want to configure network settings”
 8. Kies “Custom setup”
 9. Kies in de lijst uit “Canon LBP6030/6040/6018L”
 10. Kies “Wireless LAN Settings and IP Address Settings for Printer”
 11. Volg de stappen voor het configureren(Deze stappen zijn verplicht)
 12. Zet de printer opnieuw aan
 13. Koppel de usb opnieuw aan de computer
 14. Klik op continue
 15. Als er een foutmelding is moet je het opnieuw uitvoeren
 16. Kies “Configure the settings by entering the SSID manually”
 17. Je moet de volgende informatie invullen

SSID(Netwerk naam) = Bernlef,Security = WPA2-PSK, WPA2-PSK(Wachtwoord) = Joustra1864 De printer zou het nu weer moeten doen!

printer.txt · Last modified: 2016/06/28 14:27 by Tinco Boekestijn