User Tools

Site Tools


Sidebar

pk:soas_tv

Soas TV mei ScreenlyAPP

De TV yn de soas is in moai medium foar de PK om promoasje op te meitsjen. Yn dit dokumint kinst lêze hoe it allegearre wurket

Ynlogge

We meitsje brûk fan Screenly. De kinst ynlogge op https://login.screenlyapp.com/login?next=/ en hjir dyn ôfbyldingen en filmkes uploade. ynlogge docht mei it folgjende: yr@bernlef.frl / wachtwurd kinst opfreechje bij PK

Assets

Hjir kinst dyn ôfbyldingen uploade. Tink om de resolúsje, dit moat 1920×1080 weze wol it wat moai op it skerm komme (fol HD fansels). We kinne mar 10 ‘assets’ uploade omdat wy net in betelle akkount hawwe.

Playlist

Der is in playlist ‘soasjûnen’ foar as der op in gewoane soasjun eat op de TV moat. As der op in oare spesjale dei eat opkomme moat of op in oanpast tiidstip moast in nije playlist meitsje. Ek kinst dan brûk meitsje fan de standertlist ‘Play on All Screens’, dan komt it der altyd foar. It is it moaiste as der allinne mar útstjoerd wurd as de TV ek oanstiet, oars wurd der ûnnedich ynternet ferband. TV De TV moat fansels oanstean en op it jûste HDMI kanaal stean. Ek moat de RPI oanstean, mar dat is altyd it gefal. Freegje oars de YR of KBK as eat net wurket.

Hardware

RPI mei screenly image: https://bernlef.screenlyapp.com/manage/screens/new

Jelmer Draaijer 2016/05/10 18:01

pk/soas_tv.txt · Last modified: 2018/02/14 10:57 by Jelmer Draaijer