User Tools

Site Tools


Sidebar

pan:thema_feesten

Tema feesten

Op 'e soas binne in ferskaat oan partijen hâlden wer dat de soas in wiere metamorfoaze undergieng is.

  1. Strie
  2. Piepskom
  3. Gêrs
  4. Swimbad
  5. Strân

Strie

SB einfeest. Strie op de flier. Allegear minsken dy't astma hiene.

Swimbad

Grut sukses

Gêrs

It gers fan it noarderplantsoen. Protte wurk om fuort te krijen, maar totally word it.

Piepskom

Ek in protte wurk om op te reden, mar docht it goed mei in protte Vodka.

Stran

Mei wetter en ekte fisken.

pan/thema_feesten.txt · Last modified: 2016/08/28 18:33 by Jelmer Draaijer