User Tools

Site Tools


Sidebar

pan:skiednis

It pan oan de túnstrjitte 22 kaam begjin 1971 yn byld as húsfesting foar ús feriening. Bernlef krige doe de kâns de ûnderferdjipping fan dizze âlde autogaraazje te hieren foar ƒ150,- de moanne. De boppewennings bleaun yn gebrûk by de ferhierder: gemeentelike ynstelling “Centraal woningbeheer”.

Yn 1980 waard de “Stifing Eigen Honk Bernlef” oprjochten met de opdracht de mooglikheden foar it hieren of keapjen fan in pân te ûndersykjen. Letter dat jier krige de Stifting de mooglikheid it hiele pân, mei de boppeferdjipings mar sûnder de grûn, te keapjen foar ƒ40.000. Om dat mooglik te meitsjen waard in hypoteek fan ƒ60.000 ôfsluten. Yn 1981 gie de gemeente akkoard en koe begûn wurde it gebou yngeand oan te pakken.

Yn de jierren 1971, 1981-1982, 1990, 1997 hawwe grutte en lytse ferbouwings plakfûn.

pan/skiednis.txt · Last modified: 2017/09/12 10:06 by Jelmer Draaijer