User Tools

Site Tools


Sidebar

moasje

Moasjes

Op de húshaldlike gearkomste hawwe leden de mûglikhyd om moasjes yn te tsjinjen. Dit moat neffens fêst formaat:

Eala, de gearkomste by ien op de tredde tiisdei fan 'e blommemoanne is fan betinken dat: …. En giet oer ta de oarder fan 'e dei.

“Tredde” en “blommemoanne” moatte yn oarder wêze, lykas de stavering. Oars wurdt in moasje fersmiten. Falt de gearkomste op in oare datum as de tredde tiisdei fan in moanne, dan moatst dat fansels oanpasse.

List mei fryske moannen

 • jannewaris / foarmoanne
 • febrewaris / sellemoanne
 • maart / foarjiersmoanne
 • april / gersmoanne
 • maaie / blommemoanne
 • juny / simmermoanne
 • july / heamoanne
 • augustus / rispmoanne
 • septimber / hjerstmoanne
 • oktober / wynmoanne
 • novimber / slachtmoanne
 • desimber / wintermoanne
moasje.txt · Last modified: 2017/05/15 10:41 by Bart Draaijer