User Tools

Site Tools


Sidebar

kristalnacht

Kristalnacht

Kristalnacht is de bynamme fan it âldledenfeest fan de slachtmoanne fan 2013. Op in bepaald stuit earne let yn de nacht wurden inkelde âldleden balstjurrich en sy begûnnen mei glês te smiten. Oanwêzige bestjoersleden wurden lilk, wat de dronken âldleden d'r ta sette om it glês mei de doazen tagelyk op de grûn te smiten. De skea is raamt op sa'n 100 euro.

Letter is der yn in HG oer sprutsen. De skuldige âldleden moesten in boete betelje. De hichte fan die boete is by de skriuwer fan dit stik net presys bekind, mar it gerucht is dat dizze rûn de 500 euro lei.

kristalnacht.txt · Last modified: 2019/05/30 13:35 by Adriaan van der Veer