User Tools

Site Tools


Sidebar

konsept_finansjes

Mearjierenplan finansjes

Filosofy

In feriening libbet fan it jild fan harren leden

Buffers

Der moat genoach jild weze as wurkkapitaal en in sunne buffer.

Reservearingen

Bouwputten

Dizze moatte safolle mooglik fia de stifting yn foarm fan in moannelyks bedrach. De keuken is hjir in foarbyld fan.

Kommisjes

Dit moat buten it wurkkapitaal om en op in plak stean wer at de ponghalder net makkelyk by kin.

20e Lustrum

25% fan de winst op in aparte rekken?

konsept_finansjes.txt · Last modified: 2016/12/14 13:25 by Jelmer Draaijer