User Tools

Site Tools


Sidebar

karbrieven:gedrachskoade

It kolleezje fan bestjoer fan de RUG en de Hanzehogeschool hawwe in gedrachskoade opsteld foar studinteferienings en -organisaasjes. Yn july 2017 hat Sjoerdtje Postma dit út namme fan F.F.J. Bernlef ûndertekene. gedragscode_bernlef-171204125336.pdf

karbrieven/gedrachskoade.txt · Last modified: 2018/01/05 11:14 by Romke E. Egbers