User Tools

Site Tools


Sidebar

flier_fix

Rju achte feuten,

Hjirby de útlis oer hoe de flier fikst wurde moat.

  1. Konstatearje dat der in gat yn de flier sit.
  2. Gji nei in bouwmarkt en keapje 2 komponenten epoxylym. (Degene yn de foarm fan in spuit is it bêste) Sykje yn it SB-hok de amer mei de flierflokken. De deksel sit der mei ducttape op & de flokken ha de kleur fan de flier.
  3. Soargje dat der gjin losse randsjes yn it gat sitte en skjirje it gat goed op. (Dit wol prima mei skuorpapier)
  4. Meitsje it gat skjin mei wasbenzine. (Terpentine, spiritus, aceton wurket ek allegear)
  5. Soargje dat it gat goed droech is.
  6. Spuitsje de epoxylym yn it gat en doch der dan fan dy flierflokken op. (in lyts handsje fol is genôch)
  7. Soargje derfoar dat de epoxylym 24 oeren lang goed droegje kin. (Wat ducttape der losjes oerhinne helpt ek want dan kin der gjin ien oankomme)
  8. Sjoch nei 24 oeren of it gat goed ticht is. At it net goed slagge is begjinst wer by stap 1.

Der is yn desimber 2014 keazen foar dizze doch it sels oplossing omdat it kontakt mei it bedriuw wat de flier lein hat stroef ferrûn en beide partijen der aardich klear mei wienen. Wy ha doe in amer fol mei flierflokken kriegen sadat wy ús rêde kinne. It wichtichste mei de flier is dat de gatten gau makke wurde want oars kin der wetter ûnder de hurde boppelaach komme en wurdt it gat allinnich mar grutter. Dus gau dy gatten tichtkitte feut!

Henk Botma (Augustus 2016)

flier_fix.txt · Last modified: 2016/08/15 14:30 by Henk Botma