User Tools

Site Tools


Sidebar

ferbouwing:keuken

Koken nr 20

Yn 2015 is de nije koken der kaam.

  • Oannimmer: Pier Fopma
  • Timmerwurk: Joop Halma
  • Ynstallaasjewurk: Pim
  • Tichelwurk: Gjin idee
  • Lyts wurk en kofje: Jelmer Draaijer

De feriening

De feriening hat ek meibetelle mei de koken omdat sy der mear gebrûk fan meitsje wolle. Fierder hat de ferbouwing soarge foar muoilik folle stof en gruis yn it wenhûs, ek de bêden fan de bewenners sieten der ûnder.

ferbouwing/keuken.txt · Last modified: 2017/05/01 20:01 by Romke E. Egbers