User Tools

Site Tools


Sidebar

ferbouwing:bar_2014

Fernijing bar

Mei it nije bierkontrakt is der bar deels fernijd.

Fustenkasten

Sa is koeling kaam foar 3 fusten direkst under de bar en binne we fan trije nei fjour kranen gieng. De fustenkasten hawwe in koarte bierleiding (1 a 2 meter). De koelmotor het in hele lang leiding (fanof de tap nei it sbhok troch de kelder).

Wat moat hjir noch mear?

ferbouwing/bar_2014.txt · Last modified: 2016/05/06 18:46 by Jelmer Draaijer