User Tools

Site Tools


Sidebar

federaasje

Op dizze WIKI side kinsto alle relevante ynformaasje fine oer de Federaasje

2021-2022

It Federaasjebestjoer fan 2021-2022 hat it karbrief en it húshâldlik reglemint ûnder hannen nommen en modernisearre. Se binne hjirûnder te finen.

Karbrief: karbrief_nij_april22.pdf

Húshâldlik Reglemint: hu_shâldlik_reglemint_nij_april22.pdf

Wurklist Federaasjegearkomste 8 maaie 2022: wurklist_kk_federaasjegearkomste.pdf

federaasje.txt · Last modified: 2022/06/07 05:04 by 144.76.6.230