User Tools

Site Tools


Sidebar

eareleden:watzehiddema

Watze P. Hiddema

Watze waard op 26 novimber 1954 earelid makke, hy is op 25 desimber 2011 yn de âldens fan 83 ferstoarn. Hy hat ek yn syn earelidmaatskipspearioade tige aktyf west, ûnder oaren yn it Stiftingsbestjoer.

eareleden/watzehiddema.txt · Last modified: 2017/10/31 19:55 by Romke E. Egbers